Vliegveld Malle te koop

Op 28 maart 2014, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening en leefmilieu

Het voormalige militair domein in Oostmalle staat te koop en alle pistes liggen opnieuw open. Raadslid Yannick Van den Broeck (N-VA) vroeg via Vlaams volksvertegenwoordiger Matthias Diependaele de laatste stand van zaken van het dossier op bij ministers Muyters (N-VA) en Schauvliege (CD&V).

Defensie besliste enkele jaren geleden om een 70-tal militaire domeinen uit gebruik te nemen. Zo ook het voormalige NAVO-vliegveld van Oostmalle. Het terrein omvat ongeveer 225 hectare en strekt zich uit tussen de kernen van Oostmalle, Wechelderzande en Zoersel. Het kent belangrijke natuurwaarden en ligt volledig ingesloten tussen boscomplexen die deel uitmaken van de bosstructuur op Vlaams niveau. 

Op 30 maart 2012 werd door de Vlaamse Regering beslist om het militair domein in Malle toe te wijzen aan het Vlaamse niveau en om de herbestemming van het terrein in gang te zetten. Momenteel lopen de procedures om het domein in te richten als natuurgebied.

 

Stand van zaken procedures

Uit het antwoord van ministers Schauvliege en Muyters blijkt dat voor de opmaak van het milieueffectenrapport (plan-MER) in het kader van het  gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Militair gebied Oostmalle’ intussen een bestek werd uitgeschreven en de opdracht werd gegund. De procedure zal ongeveer 9 maanden in beslag nemen en dus afgerond kunnen worden in december 2014. Parallel zal worden gewerkt aan de voorbereidende fase van het planningsproces. De finalisering van het GRUP zelf kan normaal gezien verwacht worden in de loop van 2015.

Uit het antwoord maakt Yannick Van den Broeck op dat de vervreemding van het domein niet gekoppeld is aan de timing van het planningsproces. “Dit is geen onbelangrijk gegeven. Dat wil zeggen dat het domein op elke ogenblik in de etalage gezet kan worden. Bovendien is het niet meer zeker dat enkel de Vlaamse overheid het domein kan verwerven.”, stelt Van den Broeck.

Twee mogelijkheden bieden zich nu immers aan: ofwel gaat men via een openbare procedure over tot de vervreemding van het domein. De gronden worden dan verkocht aan de meest biedende partij. Ofwel kunnen besturen met onteigeningsbevoegdheid het domein via een onteigeningsbesluit verwerven. Hoe de verdere gesprekken zullen verlopen zal door de huidige eigenaar Defensie bepaald worden in overleg met het ministerie van Financiën. Het Federale Aankoopcomité te Antwerpen coördineert de vervreemding.

 

Eigendomsoverdracht

Tot nu toe is er reeds informeel overleg gevoerd met verschillende geïnteresseerde partijen die (delen van) het domein willen verwerven, waaronder het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), PIDPA, aanpalende private eigenaars en de huidige gebruikers (landbouwers, vliegclubs,…) . Ook Natuurpunt betoont nu interesse in het gebied.

Mals schepen van Ruimtelijke Ordening Paul Van Ham (N-VA) verduidelijkt het standpunt van de gemeente, verwijzend naar het meerjarenplan: “Voor de gemeente is het in de eerste plaats van belang dat het gebied groen ingekleurd wordt. Daarenboven is er bij eventuele eigendomsoverdracht nood aan harde garanties voor het behoud van geleverde investeringen in natuurbeheer. Maar ook dat de instandhoudingsdoelstellingen duurzaam gerealiseerd worden en dat er duidelijke afspraken gemaakt worden over het recreatief medegebruik en openbaar karakter van het domein.

Van Ham engageert zich om het dossier van zo dicht mogelijk op te volgen. Om de gesprekken tussen alle belanghebbenden te faciliteren, heeft het schepencollege van Malle beslist om overleg op te starten met alle betrokken partijen.  

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is