Programma

Met dit verkiezingsprogramma kiest de N-VA voor de volle 100% voor Malle. Wat er in Malle goed is, willen we versterken. Wat er beter kan, willen we aanpakken. Er staan grote uitdagingen voor de deur en daarom is een lange termijnvisie nodig. In dit programma vindt u frisse ideeën en concrete voorstellen terug. Daarmee willen we aan de slag gaan voor het Malle van morgen én overmorgen. 

Voor de opmaak van dit programma legden we ons oor te luister bij jullie. Op onze veertiendaagse in het najaar van 2017 nodigden we alle verenigingen uit. In het voorjaar van 2018 luisterden we tijdens de wijkbabbels naar de bekommernissen en ideeën van onze medeburgers. Hartelijk dank voor de bijdragen! 

Algemeen beleid, financiën en personeel

Een sterk gemeentebedrijf is een transparante en slagkrachtige organisatie met een eigentijds personeelsbeleid. Bestuurlijke efficiëntie, doeltreffendheid en digitalisering zijn voor de N-VA kernwoorden in een gemeentelijke organisatie. Als lokaal bestuur dragen we de verantwoordelijkheid om duurzame ontwikkeling op ons grondgebied te verwezenlijken.

 1. Ruimte laten aan de gemeenschap om zelf initiatief en verantwoordelijkheid te nemen.
  De N-VA ziet de Mallenaar als een partner. Burgerengagement vinden we enorm belangrijk. Wat de burger kan, doet de gemeente niet noodzakelijk beter. We moedigen daarom burgerinitiatieven aan zoals de zwerfvuilactie en we voorzien een burgerbegroting om inwoners actief voorstellen te laten formuleren en uitvoeren.
   
 2. Informatie- en participatiemomenten voor Mallenaren bij de start van grote projecten.
  Burgeradvies is waardevol bij de opstart van grote projecten. We hechten veel belang aan adviesraden en infovergaderingen. Het participatietraject voor de ringweg rond Oostmalle werd door de inwoners gewaardeerd. De N-VA betrekt de Mallenaar zoveel mogelijk bij nieuwe projecten en informeert duidelijk over de stand van zaken. Daarbij wenden we alle moderne communicatiemiddelen aan. 
   
 3. Invoeren van gemeenteraadscommissies.
  We respecteren de gemeenteraad als democratisch orgaan. Daarom voeren we aparte gemeenteraadscommissies in voor de beleidsdomeinen ruimtelijke ordening en mobiliteit. Ook voor grootschalige projecten worden plannen volgens de N-VA best eerst in een aparte commissie besproken.
   
 4. Burger staat centraal & gemeente denkt probleemoplossend mee.
  In het kader van PPS-West richtten we het gemeentehuis in met een gecentraliseerd onthaal. Voor N-VA Malle zijn neutrale en klantvriendelijke diensten, die probleemoplossend meedenken, onmisbaar. We zetten daarom in op professionele ondersteuning en voortdurende evaluatie. We zorgen ook voor een registratiesysteem dat garant staat voor een vlotte afhandeling van vragen en klachten.
   
 5. Malle, een slimme gemeente: inzetten op digitalisering en innovatieve technologie.
  Radicale digitalisering en automatisering zijn de regel, niet de uitzondering. De N-VA wil daarom een gemeentebestuur dat de trein van de digitalisering niet mist. We stellen zoveel mogelijk informatie ter beschikking op een geordende, eenvoudig toegankelijke en vlot doorzoekbare wijze. We verliezen daarbij het belang van menselijk contact niet uit het oog en zorgen ervoor dat iedereen nog bij de balie terecht kan. Tegelijkertijd gaan we verantwoord om met het gedigitaliseerde tijdperk. Daarom is inzetten op informatieveiligheid minstens even belangrijk. In innovatieve technologie ziet N-VA Malle een partner voor onder andere een duurzaam afval- en parkeerbeleid.
   
 6. Intergemeentelijke samenwerking.
  Voor een fusie met andere gemeenten is in Malle op dit moment geen draagvlak. N-VA Malle wil streven naar schaalvergroting door in te zetten op een doorgedreven samenwerking met andere gemeenten en met behoud van de gemeentegrenzen. Schaalvoordelen realiseren we ook door deelname aan specifieke gezamenlijke aankopen.
   
 7. Geen belastingverhoging.
  Malle functioneert met het geld van onze inwoners. De N-VA wil als een goede huisvader waken over onze financiën via strikte budgetopvolging en het inzetten op slimme besparingen. We schuiven geen schulden door naar volgende generaties.
   
 8. Actief op zoek gaan naar subsidies.
  De gemeente voorziet niet alleen subsidies, maar heeft er ook recht op. De dienst financiën zoekt actief de mogelijkheden voor externe financiering. We benutten daarom alle provinciale, Vlaamse en Europese subsidiemogelijkheden.
   
 9. Vrijwilligers zijn goud waard!
  Alle vrijwilligers die de organisatie van de gemeente doen draaien, waarderen en belonen we op een gepaste manier. N-VA Malle wil een puntensysteem uitwerken voor Malse cadeaubonnen waarmee we eveneens de eigen lokale economie steunen.
   
 10. Eigentijds personeelsbeleid.
  De grootste kost van de gemeente ligt nog altijd bij de personeelsuitgaven. De N-VA gelooft in een slank, maar slagkrachtig en klantvriendelijk personeelsapparaat. Via gerichte aanwervingen versterken we ons ambtenarenapparaat. We voeren een gezinsvriendelijk personeelsbeleid en hebben aandacht voor sociale tewerkstelling.

Ruimtelijke ordening

Vlaanderen is een lappendeken op vlak van ruimtelijke ordening. Net zoals de andere Vlaamse gemeenten kent ook Malle grote ruimtelijke uitdagingen. De N-VA staat voor een duidelijk en krachtdadig beleid dat de resterende open ruimte vrijwaart. We verprutsen geen natuur. Als we de natuur in onze gemeente willen behouden, moeten we ingrijpende maatregelen nemen.

 1. Woonuitbreidingsgebied afbouwen en omzettingen in natuurgebied stimuleren.
  Het blijven aansnijden van woonuitbreidingsgebieden werkt ruimtelijke verrommeling en versnippering in de hand. De N-VA zet in op een kwalitatief woonaanbod dat we in de eerste plaats realiseren via verdichting en een optimale invulling van de beschikbare gronden. De N-VA wil daarnaast bekijken welke woonuitbreidingsgebieden herbestemd kunnen worden naar open ruimte. Ook onze kinderen en kleinkinderen hebben recht op kwalitatieve open ruimte.
   
 2. Kernversterkend project in Westmalle realiseren.
  Een aantrekkelijke dorpskern zorgt voor de bloei van toerisme, winkels en horeca. In de visie van de N-VA hoort het dorpsleven thuis in de dorpskern. Daarom willen we in het centrum van Malle een groot project realiseren met plaats voor alle Mallenaren: sporters, verenigingen, scholieren enzovoort.
   
 3. We leggen een groennorm op.
  Bij publieke en private ontwikkelingen leggen we in de bouwvergunning voorwaarden op die in functie van de leefkwaliteit van de buurt staan. Malle is geen proeftuin voor projectontwikkelaars. De kwaliteit van nieuwe projecten primeert. Elke ontwikkelaar moet voldoende groen integreren in nieuwe projecten.
   
 4. We ontwikkelen de site Hooyberg.
  Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen laat de keuze aan twee opties voor de site Hooyberg: of landbouwgrond, of uitbreiding van het industriegebied. Als er nood is aan bijkomende industrie, is het volgens de N-VA logisch dat dit gebied daarvoor wordt aangesneden. We houden wel rekening met de actuele situatie en de toekomstige ringweg. Als het van de N-VA afhangt, vrijwaren we daarom het grondgebied tussen het Maris Stella-instituut en het notariaat als groene buffer.
   

 5. Meer waardevol groen op de industrieterreinen.
  De basis van natuurkwaliteit moet overal gegarandeerd worden. De N-VA wil daarom ook op het industrieterrein werk maken van meer waardevol groen.
   
 6. Open landbouwlandschap vrijwaren.
  In ons beleid voor ruimtelijke ordening heeft de N-VA ook aandacht voor strategische landbouwzones. Landbouwgronden vrijwaren mee het open karakter van onze gemeente. De N-VA wil erop toezien dat ze niet in gedrang komen door nieuwe ontwikkelingen.
   
 7. Behoud natuuromgeving vliegveld Oostmalle.
  De natuurlijke omgeving van het vliegveld heeft een belangrijke maatschappelijke functie en dat wil N-VA Malle behouden. Wij ijveren daarom voor een maximaal behoud van natuur en zachte recreatie en de maximale bescherming van de kostbare biodiversiteit.
   
 8. Alternatieve locatie voor de stelplaats voor de bussen van De Lijn in Oostmalle.
  De N-VA is ervan overtuigd dat het Oostmals terrein, dat nu gebruikt wordt om de bussen te stationeren, een andere en betere invulling verdient. We laten daarom onderzoeken welke alternatieve locatie in aanmerking komt voor de verhuis van de stelplaats.

Woonbeleid

Wonen is een levensbehoefte. Een betaalbare woning vinden maakt voor veel gezinnen het verschil tussen een leven in of uit de armoede. De N-VA wil alle Mallenaren de kans geven om op een kwalitatieve manier in de eigen gemeente te blijven wonen.

 1. Kwalitatief ontwikkelen van woonruimte.
  Twee derde van de bebouwde oppervlakte in Malle heeft een woonfunctie. En de vraag naar woningen neemt alleen maar toe. De bevolking van Malle groeit immers sneller dan het Vlaamse gemiddelde. We zetten in op kernversterking, zonder te overbelasten. De N-VA wil de dorpscentra niet ineens gaan volbouwen met appartementsblokken, maar zet maximaal in op het slim en kwalitatief ontwikkelen van woonruimte met aandacht voor groen. Elke Mallenaar moet kunnen genieten van groene en open ruimte. Daarom voorzien we gemeenschappelijke ruimten door bijvoorbeeld kleine bosgebieden open te stellen voor de brede gemeenschap.
   
 2. Meer woonruimte benutten door kavels te splitsen.
  Nieuwe woonruimte kan efficiënt en zuinig worden gecreëerd. De N-VA is voorstander om oude kavels aan te passen aan de hedendaagse normen. Door kavels te splitsen kan de beschikbare ruimte meer worden benut. Dit moet wel steeds onder twee minimalevoorwaarden: (1) een groennorm om het behoud van groen en open ruimte te garanderen en (2) garantie op kwaliteit met respect voor de privacy.
   
 3. Nieuwe en creatieve woonvormen.
  Door de toenemende vergrijzing, individualisering en gezinsverdunning groeit de vraag naar starterswoningen, woningen voor éénpersoonshuishoudens en specifieke ouderenwoningen. We zetten daarom in op differentiatie in het woonaanbod.
   
 4. Betaalbaar wonen voor jonge gezinnen.
  Jonge gezinnen vormen de toekomst van onze gemeente. De bevolking van Malle verzilvert in hoog tempo. De N-VA wil daarom inzetten op een doordracht en toekomstgericht woonbeleid met betaalbare en kwalitatieve woningen. Zo krijgen jonge gezinnen de kans om in de eigen gemeente te blijven wonen. Via het systeem van huurkoop of sociale leningen geven we jonge gezinnen, die over onvoldoende kapitaal beschikken, een duwtje in de rug.
   
 5. Sociaal woonbeleid verder uitbouwen.
  Naast betaalbaar wonen zet het gemeentebestuur ook in op betaalbaar kwalitatief wonen. Sinds 2015 behaalde Malle het sociaal objectief. Sociale koopwoningen en huurwoningen blijven essentieel in de strijd tegen armoede. Om toe te zien op de kwaliteit van de huurwoning stimuleren we het gebruik van het conformiteitsattest.

Mobiliteit

De nabijheid van de twee centrumsteden Antwerpen en Turnhout maakt dat Malle zich heeft kunnen ontpoppen als economisch knooppunt. Dat stelt de gemeente voor uitdagingen op vlak van mobiliteit. Door de kruising van de horizontale as Antwerpen – Turnhout en de verticale as Lier – Brecht is Malle een druk verkeerskruispunt. Het is dringend tijd voor een integrale mobiliteitsaanpak. Mallenaren moeten vlot naar hun werk, naar school, naar de winkel of naar huis geraken. Voor de N-VA is het van het grootste belang dat de inwoners van Malle zich veilig op de openbare weg kunnen begeven.

 1. Verkeersveiligheid = topprioriteit.
  In de eerste plaats zetten we in op de verkeersveiligheid van alle zwakke weggebruikers.Veilige, comfortabele en goed verlichte voet- en fietspaden zijn voor ons cruciaal. In het bijzonder gaat onze aandacht uit naar de scholieren, de bewoners van het woonzorgcentrum en de bezoekers van het dienstencentrum De Ring. De N-VA stelde de afgelopen legislatuur in de Pastoor Van Loenhoutlaan, de Rerum Novarumlaan, de Slachterijstraat en de Salphensebaan verkeersremmende maatregelen en snelheidsbeperkingen in. We bekijken de mogelijkheid om deze permanent te maken. Verder investeren we in veilige fietsroutes via geactualiseerde schoolroutekaarten. Volgens de N-VA moet de gemeente ook actief zoeken naar meer gemachtigde opzichters in de schoolomgevingen. Voor de veiligheid van alle weggebruikers willen we inzetten op conflictvrije kruispunten die zo worden ingericht dat de verschillende weggebruikers elkaar niet hinderen.
   
 2. Nieuw en ambitieus mobiliteitsplan uitrollen.
  Een mobiliteitsplan is cruciaal voor de uitbouw van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid. Het huidige plan is bijna twintig jaar oud en ondertussen is er heel wat gewijzigd op vlak van mobiliteit in Malle. De N-VA wil het nieuwe mobiliteitsplan in de praktijk brengen, om Malle leefbaar en bereikbaar te houden. Het nieuwe plan moet een totaalvisie bevatten met concrete acties voor specifieke knelpunten. Het doel is om de doorstroming, openbaar vervoer, de verkeersveiligheid enz. te verbeteren.
   
 3. Veilige fietspaden realiseren.
  De fiets is een volwaardig transportmiddel. Daarom willen we nog meer inzetten op de veiligheid en het comfort van fietsers. Bij de aanleg van de Hoogstraatsebaan in Oostmalle kiezen we voor veiligere fietspaden. Verder wil de N-VA het fietspadennetwerk langs de eigen wegen uitbreiden met prioriteit voor de Slachterijstraat en het industrieterrein. We blijven aandringen op een snelle realisatie van het fietspad tussen Westmalle en Sint-Antonius. Dankzij de N-VA liggen er voor het eerst centen op tafel voor de aanleg ervan. Tot slot willen we de veiligheid van schoolomgevingen maximaliseren door schoolstraten aan leggen waar mogelijk. In schoolstraten worden in een periode rond het begin en het einde van de schooldag enkel fietsers en voetgangers toegelaten.
   
 4. Realisatie van een kwaliteitsvolle ringweg met het oog op verkeersluwe centra.
  Het toegenomen vrachtverkeer op de Lierselei (N14) zorgt voor onveilige situaties, zeker voor de schoolgaande jeugd. De dorpskern van Oostmalle snakt naar een oplossing en daar kan de aanleg van een ringweg deel van uitmaken. De N-VA wil echter op basis van actuele en correcte gegevens oordelen. Een kwaliteitsvolle ringweg kan niet zonder de volgende flankerende maatregelen:
   

  - de ringweg ondergronds met de Antwerpsesteenweg laten kruisen zodat er geen extra risico’s voor fietsers worden gevormd
  - een vrachtwagenschild om het vrachtverkeer, dat niet in het centrum van Malle moet zijn, via de ringweg om te leiden
  - waken over een voldoende groene buffer

  In afwachting van de ringweg wil de N-VA ‘slimme’ (op duurzame technologie gebaseerde) maatregelen treffen om de verkeersveiligheid en doorstroming door het centrum van Oostmalle te verhogen.

 5. Doorstroming dorpskernen verbeteren en maatregelen tegen sluipverkeer nemen.
  Stilstaan op de wegen is frustrerend. Een slechte doorstroming van het verkeer op de hoofdwegen zorgt bovendien voor sluipverkeer in de woonwijken. Daarom wil de N-VA in de eerste plaats de slechte doorstroom aanpakken. In Oostmalle zal de ringweg voor verademing zorgen, in Westmalle wil de N-VA de Schaggelen ontsluiten op de Zoerselbaan om het dorpscentrum te ontlasten. Daarnaast wil N-VA Malle in samenspraak met de burger de probleempunten van sluipverkeer vaststellen en een oplossing uitwerken die zowel de rust in de buurt als de vlotte bereikbaarheid van de gemeentelijke diensten en handel garandeert.
   
 6. We wenden technologie aan om mobiliteit slim en optimaal te organiseren.
  Informatietechnologie aanwenden om de efficiëntie en levenskwaliteit van onze gemeente te verhogen is geen ver-van-ons-bed-show, maar is wel degelijk de toekomst. Ook in Malle! Als het van de N-VA afhangt, schakelen we een versnelling hoger en zetten we in op deze nieuwe technologie. Slimme verkeerslichten, slim parkeren,… zijn innovatieve mogelijkheden om het leven in Malle aangenamer en duurzamer te maken.
   
 7. Akkerstraat en andere trage wegen uitbouwen.
  Als we meer plaats willen geven aan fietsers, moet het fietstraject van de eerste tot de laatste kilometer op een comfortabele manier kunnen worden afgelegd. De N-VA wil daarom investeren in trage verbindingswegen. De verharding van de Akkerstraat is essentieel in het trage verbindingswegennetwerk tussen Westmalle en Oostmalle.
   
 8. Fietsen stimuleren via fietsapp.
  Fietsen is gezond en goed voor de omgeving. Daarom wil N-VA Malle het gebruik van de fiets absoluut stimuleren. We willen een fietsapp starten die voordelen koppelt aan de kilometers die worden gefietst. Via dit beloningssysteem wil de N-VA de fiets als een vanzelfsprekend transportmiddel laten inburgeren bij de Mallenaren.
   
 9. Inzetten op verkeerseducatie.
  Niet alleen infrastructuur, maar ook opvoeding is belangrijk in het verkeer. Verkeersveiligheid is immers een zaak van iedereen! Daarom blijven we investeren in sensibilisering en verkeersopvoeding voor alle leeftijdsgroepen via initiatieven zoals Mobibus, FietSOmeter en het Grote Fietsexamen voor de scholen, en dodehoekeducatie.
   
 10. Mallenaren aansporen om mobiliteit te delen.
  N-VA Malle wil inzetten op gerichte campagnes die het delen van particuliere wagens promoten. Zo maken we onze inwoners ook vertrouwd met het concept van autodelen.

Vrije tijd en onderwijs

Malle is een gezellige gemeente en een hechte gemeenschap. Daarop wil N-VA Malle blijven inzetten. De sociale cohesie in Malle draagt immers bij tot de tevredenheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners. Malle heeft daarnaast een sterke reputatie als onderwijsgemeente. De N-VA wil deze twee pijlers versterken.
 

 1. Vrijwilligers waarderen en blijven inzetten op het verenigingsleven.
  Malle is een samenhangende gemeenschap met een sterk en toegankelijk verenigingsleven als fundament. N-VA Malle wil daarop blijven inzetten en vrijwillige inzet waarderen. Geen verenigingen zonder vrijwilligers.
   
 2. Transparant subsidiebeleid.
  De gemeente Malle heeft een rijk verenigingsleven dat van onderuit groeit. Het gemeentebestuur heeft daarin een faciliterende en stimulerende rol. Daarom kent ze subsidies toe aan de organisaties die maatschappelijk relevant zijn en een kwalitatieve meerwaarde bieden voor de gemeenschap. Daarbij primeren objectieve criteria.
   
 3. Investeren in jong én oud.
  De toekomst van Malle ligt in de handen van de jeugd, dus het is normaal dat we volop investeren in onze jongerenwerking. In het verenigingsleven willen we jongerenorganisaties volop ondersteunen zonder te betuttelen. Via onder andere de Jeugdmonitor wil de N-VA jongeren meer inspraak geven in het beleid want jongeren hebben een eigen visie en eigen opvattingen. Voor onze partij is het tevens van belang dat we senioren volwaardig laten deelnemen aan de Malse gemeenschap. N-VA Malle staat voor actief ouder worden, met de best mogelijke zorg wanneer dat nodig is.
   
 4. Zorgen voor voldoende sportinfrastructuur.
  Malle is een sportende gemeente. In het kader van PPS-West zorgen we voor adequate sportinfrastructuur. Naast de klassieke georganiseerde sporten wil N-VA Malle inspelen op de toenemende tendens van individueel sporten door laagdrempelige sportinfrastructuur te voorzien zoals een outdoor fitness en lockers aan parken om klein materiaal in op te bergen. Om op een doordachte manier sportinfrastructuur te realiseren, maken we werk van een goed onderbouwd sportbehoefteplan.
   
 5. We bouwen een moderne bib uit.
  De bibliotheken van Malle zijn razend populair. We kunnen echter niet om de tendens heen dat bibliotheken niet langer het monopolie hebben op de toegang tot informatie. Ook de bibliotheek van Malle staat voor de uitdaging om naar nieuwe manieren te zoeken om gebruikers aan te spreken. Voor N-VA Malle moeten de bibliotheken daarom evolueren naar ontmoetingsplaatsen en kennis- en informatiecentra waar Mallenaren terecht kunnen om te studeren, te lezen, te debatteren, cursussen te volgen enzovoort.
   
 6. Malle als toeristische trekpleister.
  Onze gemeente beschikt over sterke en uitgesproken toeristische troeven die veel ééndagstoeristen aantrekken. Malle wordt ook geprezen voor de aantrekkingskracht via jeugdtoerisme en zakentoerisme. De N-VA wil dat toeristisch imago verder uitbouwen. De uitstraling van onze gemeente willen we ook actief naar het buitenland toe blijven promoten via de intergemeentelijke verbroedering.
   
 7. Gemeentelijk erfgoed en patrimonium op een economisch verantwoorde manier beheren.
  N-VA Malle hecht veel waarde aan het erfgoed in onze gemeente. We beheren het patrimonium van de gemeente op een economisch verantwoorde manier om er een zo hoog mogelijk rendement uit te halen en een maximale toegankelijkheid voor het brede publiek te garanderen.
   
 8. Een onderwijsbeleid dat ten goede komt aan alle onderwijsinstellingen van Malle.
  Onderwijs is een kerntaak van de gemeente. Elk kind heeft recht op kwaliteitsvol en bereikbaar onderwijs. In het kader van het flankerend onderwijsbeleid ondersteunt de gemeente niet alleen de eigen school De Horizon. Het gemeentebestuur voert een onderwijsbeleid dat ten goede komt aan alle onderwijsinstellingen van Malle. N-VA Malle wil dat de gemeente haar rol als lokale onderwijsregisseur opneemt, ook voor wat betreft schooloverschrijdende initiatieven zoals de organisatie van het scholierenparlement en taalbaden voor anderstaligen wanneer nodig. Het is belangrijk om onze inwoners te informeren over het scholenaanbod. Daarom wil N-VA Malle een scholenbeurs organiseren.
   
 9. De N-VA gaat voluit voor een multifunctionele school.
  De N-VA wil dat de gemeente in het kader van PPS-West de multifunctionaliteit van onze school sterker verankert. De school moet verder contact zoeken met de buurt en met het verenigingsleven. De multifunctionele school betekent niet alleen de maatschappelijke waarde van de school eren, maar brengt ook een serieuze kostenbesparing met zich mee. Door het taxshift-akkoord betalen we maar 6% btw in plaats van 21%.
   
 10. 11-juli-viering opwaarderen.
  N-VA Malle wil het feest van de Vlaamse gemeenschap een nieuw elan geven. De N-VA is trots op deze feestdag en wil van de traditionele festiviteiten een echt Vlaams en internationaal dorpsfeest voor alle inwoners maken.

Sociaal en gezinsbeleid

Een sterk sociaal weefsel zorgt ervoor dat iedereen – gezinnen, senioren, personen met een beperking, mensen in armoede en andere kwetsbare groepen – zich thuis voelt in onze gemeente. De N-VA ziet geen enkele Mallenaar over het hoofd! Door de succesvolle integratie  van het OCMW in de gemeente kan Malle een drempelverlagend en horizontaal sociaal beleid voor haar burgers voeren.
 

 1. Strijd tegen vereenzaming en isolement.
  Meer en meer mensen vereenzamen of geraken sociaal geïsoleerd. De N-VA wil dan ook volop inzetten op het tijdig detecteren ervan. Het verenigingsleven is daarbij een belangrijke sleutel. Daarnaast wil de N-VA een ‘schepen van eenzaamheid’ die specifiek de bevoegdheid zal krijgen om vereenzaming tegen te gaan.
   
 2. We geven prioriteit aan kwetsbare gezinnen met kinderen bij armoedebestrijding.
  De strijd tegen armoede is nooit ten einde. De sociale dienst geeft daarbij prioriteit aan kwetsbare gezinnen met kinderen. De werking van de sociale dienst steunt op vier pijlers:
                      a) alle rechten uitputten
                      b) activering
                      c) betaalbaar wonen
                      d) bijkomende financiële ondersteuning als laatste stok achter de deur
   
 3. Inzetten op begeleiding naar werk.
  Het hebben of bekomen van werk is essentieel om armoede te voorkomen of uit armoede weg te geraken. De N-VA wil daarom blijvend inzetten op trajecten die moeten leiden naar tewerkstelling, in het sociale en/ of reguliere arbeidscircuit.
   
 4. Kwalitatieve en verantwoorde uitbating van woonzorgcentrum Ter Bleeke.
  Malle heeft zelf de regie over het woonzorgcentrum en dat werpt zijn vruchten af. Een tevredenheidsonderzoek toont aan dat de bewoners er erg gelukkig zijn. De N-VA wil blijven werken aan de kwaliteit van het woonzorgcentrum.
   
 5. Mantelzorgers ondersteunen.
  Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde voor ons sociaal weefsel. Via informatiecampagnes willen we mantelzorg meer bekend maken en inburgeren in Malle. De N-VA wil een gemeentelijke mantelzorgpremie uitkeren. Die dient niet alleen als financiële tegemoetkoming, maar is ook een teken van erkenning en waardering.
   
 6. Gezondheidszorg: voorkomen is beter dan genezen!
  We gaan voor een gezonde gemeente met gezonde inwoners. N-VA Malle wil op het vlak van gezondheid sterk blijven inzetten op preventie. We willen dit doen door sensibiliserende acties te ondersteunen in verband met stoppen met roken, preventieve gezondheidsonderzoeken, gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging. We geven de Mallenaren een duwtje in de rug via lokale initiatieven die informeren en/ of begeleiden, bijvoorbeeld door de start to run. Het groepsgevoel zorgt niet alleen voor externe motivatie, maar versterkt ook het sociale weefsel in onze gemeente.
   
 7. Betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang dichtbij huis.
  Voor veel jonge gezinnen is kinderopvang van groot belang om de woon- en werkbalans in evenwicht te houden. Daarom biedt de gemeentelijke voor- en naschoolse kinderopvang Pinkeltje opvang aan. Kinderopvang georganiseerd door de gemeente biedt ook de kans aan de sociale dienst om een preventief armoedebeleid te voeren.
   
 8. Register voor co-ouderschap.
  We voeren een hedendaags gezinsbeleid. De N-VA heeft daarbij aandacht voor de veranderende gezinsrealiteit met een stijgend aantal nieuw samengestelde gezinnen, eenoudergezinnen en nieuwe gezinsvormen. Daarom ijveren we bijvoorbeeld voor een register voor co-ouderschap. Een kind dat niet gedomicilieerd is in de gemeente kan zo toch genieten van dezelfde kortingstarieven.
   
 9. Bouwen aan een inclusief en toegankelijk Malle.
  Iedereen moet zich thuis kunnen voelen in Malle. Elke inwoner van Malle moet op een onafhankelijke en gelijkwaardige manier gebruik kunnen maken van alle voorzieningen. We zorgen ervoor dat de publieke ruimten, diensten en gebouwen toegankelijk zijn voor iedereen. We besteden er zeker de nodige aandacht aan bij de realisatie van PPS-West.
   
 10. Voetgangerscirkel in Oostmalle.
  Malle is een wandelgemeente en toegankelijkheid is voor N-VA Malle van cruciaal belang. In de deelgemeente Westmalle werd reeds een voetgangerscirkel uitgetekend. De N-VA wil nu ook onderzoeken welke voetpaden deel kunnen uitmaken voor een voetgangerscirkel in Oostmalle.

Milieu en dierenwelzijn

Malle heeft een uitgestrekte groene omgeving: fraaie landschappen om naar te kijken, bossen en andere natuur. Het groene landschappelijke karakter is een grote troef. N-VA Malle wil er dan ook doordacht mee omspringen. We staan immers wereldwijd voor grote uitdagingen op het vlak van milieu en natuur.
 

 1. Gemeente geeft zelf het goede voorbeeld!
  De N-VA pleit voor een gemeentelijk energie- en milieubeleid dat gebaseerd is op duurzaamheid. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld. N-VA Malle wil daarnaast het gemeentelijk wagenpark verkleinen en vergroenen, autodelen promoten en een fietsvriendelijk beleid voeren voor het gemeentepersoneel.
   
 2. Plattelandskarakter integreren in dorpskernen.
  We integreren het plattelandskarakter in onze dorpskernen. We kiezen voor duurzame speelmaterialen op de speelpleintjes in de verschillende buurten van onze gemeente. N-VA Malle wil meer investeren in kleine landschapselementen, bomen en planten. Met de aanleg van een geboortebos wil de N-VA het groen in Malle versterken. Om de kwaliteit van de leefomgeving te maximaliseren tekenen we een bijen- en bloemenplan uit. N-VA ziet snelle voordelen in het promoten van insect- en vlindervriendelijke tuinen zodat de inwoners van Malle worden aangemoedigd om de natuur in onze tuinen te helpen. We actualiseren het bermbeheerplan om de ecologische kwaliteit van onze bermen te beschermen en te versterken opdat ze opnieuw bloemrijker en soortenrijker worden.
   
 3. Een natuurgebied op wandelafstand voor elke Mallenaar.
  De N-VA hecht waarde aan het inrichten en toegankelijk maken van kleine natuurperceeltjes. De inrichting van de ‘Ganzenkuyl’, een ecologische parel tussen de KMO-zone en de Kapelstraat die mede op initiatief van de N-VA toegankelijk werd gemaakt voor de inwoners van Malle, hanteren wij als voorbeeld. Natuurgebieden zijn immers veilige havens voor dier- en plantensoorten en versterken de biodiversiteit in onze gemeente.
   
 4. We hanteren het principe de vervuiler betaalt.
  We werken samen aan minder afval. Voor de N-VA is het niet meer dan logisch dat wie meer afval produceert, ook meer betaalt. De N-VA wil snel een nieuw en gebruiksvriendelijk containerpark realiseren op basis van het DIFTAR-systeem (gedifferentieerde tarieven). Met een weegbrug wordt de kostprijs bepaald op basis van de hoeveelheid afval. Via dit principe ‘de vervuiler betaalt’ wil N-VA Malle haar inwoners stimuleren om duurzaam om te springen met grondstoffen.
   
 5. GAS-systeem uitbreiden en consequent uitvoeren.
  Loslopende honden, geluidshinder en sluikstorten zijn voorbeelden van vaak voorkomende problemen in Malle. N-VA Malle wil via een actief handhavingsbeleid kort op de bal spelen en via GAS-boetes kleine inbreuken snel en efficiënt aanpakken.
   
 6. Hernieuwbare energie aanbieden.
  Om hernieuwbare energie te promoten, wil de N-VA dat de gemeente Malle zich blijft inzetten om groepsaankopen van hernieuwbare energie aan te bieden aan de burgers.
   
 7. Lokaal en realistisch klimaatplan.
  N-VA Malle is ervan overtuigd dat we als lokale overheid kunnen anticiperen op milieu- en klimaatproblemen. De N-VA wil dat de gemeente de eigen instellingen klimaatrobuust inricht door onder andere meer parken en groenzones aan te leggen, verharding te minimaliseren, te kiezen voor waterdoorlatende materialen en het hergebruik van water. Aanhoudende droogte en waterschaarste is wel degelijk een Vlaamse en een lokale realiteit. Door het opstellen van een hemelwaterplan wil N-VA Malle daaraan tegemoet komen.
   
 8. Klaarheid scheppen over de vroegere stortplaats Repaq.
  Volgens OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) valt de verontreiniging op de vroegere stortplaats Repaq wel mee. De N-VA stelt dit in vraag en dringt aan op een nieuw onderzoek om elk risico voor de gezondheid van mens en dier in Malle uit te sluiten.
   
 9. Laadpunten voor elektrische wagens.
  Op initiatief van de N-VA werd het eerste laadpunt voor elektrische wagens gerealiseerd. We willen verder op zoek gaan naar strategische locaties voor deze laadpunten.
   
 10. Gemeentelijk lichtplan.
  De N-VA wil werken aan een energiezuinige en duurzame gemeente, én aan de veiligheid en zichtbaarheid op gevaarlijke punten. We evalueren daarom grondig het uitdoofbeleid in functie van de verkeersveiligheid. Daarnaast wil de N-VA werk maken van een investeringsplan om de omschakeling te maken naar dimbare, tijdgestuurde en intelligente ledverlichting.
   
 11. N-VA Malle heeft een hart voor dieren.
  Net zoals in de rest van de samenleving groeit ook in Malle de bezorgdheid over de omgang met dieren. Daarom is dierenwelzijn voor wat betreft de N-VA een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. De N-VA wil nog meer hondenloopzones realiseren en inzetten op strikte sterilisatieacties voor zwerf- en huiskatten.
   
 12. Zwerfvuilplan voor propere buurten.
  Propere buurten zijn enorm belangrijk voor de leefbaarheid van ons dorp. Allerlei zwerfvuil bezoedelt nog te vaak ons straatbeeld. Daarom wil de N-VA meer én ‘slimme’ vuilbakken die het afval samenpersen en een signaal geven wanneer de vuilbakken vol zijn. Met een vuilbakkenplan willen we ervoor zorgen dat de juiste vuilbak op de juiste plaats staat. In de strijd tegen zwerfvuil wil N-VA Malle ook werk maken van peukentegels. Dat zijn asbakken in het trottoir waarin rokers hun sigarettenpeuk kunnen gooien. Tot slot blijven we beroep doen op individuen, verenigingen en/ of scholen om mee te werken aan zwerfvuilacties.
   
 13. Opruimrondes tijdens de weekends.
  De dorpscentra hebben tijdens de weekends hevig te lijden onder afval in en rondom de uitgaansbuurten. De N-VA wil daarom een gemeentelijke kuisploeg die ook tijdens de weekends de buurten weer proper maakt.

Werk en lokale economie

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is Malle geselecteerd als specifiek economisch knooppunt. Een stevig economisch draagvlak vormt een cruciale pijler voor de welvaart en leefbaarheid van Malle. De N-VA wil Malle verder uitbouwen tot een ondernemingsvriendelijke gemeente en heeft daarbij aandacht voor zowel de dorpswinkel als de grote bedrijven op ons industrieterrein.
 

 1. Activeren van mensen.
  Werk is een bron van welvaart en een belangrijke hefboom tegen armoede. De N-VA wil daarom inzetten op de activering van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
   
 2. Lokale tewerkstelling promoten.
  Werken dicht bij huis is de beste keuze. Om de vraag en het aanbod op elkaar af te stemmen organiseren we jaarlijks een jobbeurs voor inwoners van Malle en buurgemeenten. De N-VA wil ook werk maken van tewerkstellingsprojecten in samenspraak met de bedrijven in Malle.
   
 3. Leegstand drastisch verminderen via pop-upwerking.
  De N-VA streeft naar een sterke vermindering van de leegstand. Leegstaande panden zorgen voor verschraling en verloedering van het straatbeeld. We voeren daarom een actief beleid om commerciële panden maximaal te activeren bijvoorbeeld via pop-upwerking en moedigen wonen boven winkelpanden aan. We stimuleren het lokaal ondernemerschap als belangrijk onderdeel van de gemeenschap via premies voor jonge starters. De N-VA wil opnieuw bedrijvige en aantrekkelijke dorpskernen.
   
 4. Middenstand en horeca ondersteunen.
  De middenstand en horeca maken van dorpskernen een bruisende en leefbare omgeving. De N-VA wil de horeca en middenstand dan ook volop ondersteunen.
   
 5. Inzetten op de korte keten.
  De N-VA gelooft in korte ketenprojecten en de consumptie van producten van dichtbij huis. Door deze economie op mensenmaat te ondersteunen wil de N-VA het aantal voedselkilometers verminderen. Bovendien wordt het direct contact tussen producent en consument steeds belangrijker voor burgers.
   
 6. Markt doen floreren via projecten zoals mobiel recyclagepark.
  Op initiatief van de N-VA kwam er afwisselend in Oost- en Westmalle een markt. We bekijken hoe het potentieel van de markt nog meer kunnen benutten via onder andere een mobiel recyclagepark. Daar kunnen inwoners terecht voor kleinere hoeveelheden afval.
   
 7. Voldoende parkeerplaatsen voor vrachtwagens.
  De laatste jaren zorgt een tekort aan parkeerplaatsen op het industrieterrein voor ongelukkige situaties. De N-VA wil daarom zorgen voor voldoende parkeerplaatsen en sanitaire voorzieningen voor vrachtwagens op het industrieterrein.

Veilig Malle

Veiligheid behoort tot de kwaliteit van het leven. Het is belangrijk dat elke inwoner zich veilig kan bewegen in onze gemeente. Voor de N-VA is veiligheid meer dan een zaak van politie en justitie alleen.
 

 1. Eerst preventie, dan handhaving.
  Preventie is de eerste schakel van een integrale veiligheidsaanpak. Daarnaast engageert de N-VA zich om een streng maar billijk handhavingsbeleid uit te stippelen. Het bestaande systeem van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) optimaliseren we en voeren we consequent uit.
   
 2. Blauw meer op straat.
  De lokale politie moet in de eerste plaats zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Daarom streeft de N-VA naar een kwalitatieve benadering van meer blauw op straat.
   
 3. Blijven inzetten op een gemeentelijk brandweerbeleid.
  Ondanks de brandweerhervorming blijft de gemeente een rol spelen in de hulpverleningszone als het gaat over dotaties en de beleidsmatige relatie tussen de zone en de gemeenten. De N-VA wil inzetten op een actief beleid om rookmelders te promoten door een rookmelder te schenken bij de inschrijving van nieuwe inwoners in de gemeente. De N-VA wil tot slot meer inwoners warm maken om vrijwilliger te worden bij de brandweerpost van de gemeente.
   
 4. Rol van wijkagenten blijven ondersteunen.
  In hechte gemeenschappen is er veel sociale controle. In dat kader hecht de N-VA veel belang aan de wijkagenten. Ze zijn de ogen en de oren van het gemeentebestuur. Ze sensibiliseren mensen en wijzen op potentieel gevaarlijke of risicovolle situaties.
   
 5. Woninginbraken voorkomen.
  We optimaliseren de buurtinformatienetwerken (BIN) en breiden uit waar nodig. Veiligheid is ook een collectieve verantwoordelijkheid waarbij sociale controle bij voorkeur gebeurt door de buur. De BIN’s leggen de informatie-uitwisseling tussen politie en buren in een verwittigingssysteem vast. Daarnaast gelooft de N-VA ook dat we de rol van de preventieadviseur beter kenbaar kunnen maken door informatieavonden of buurtrondleidingen te organiseren.
   
 6. Fietsdiefstal terugdringen.
  Met eenvoudige voorzorgsmaatregelen wil de N-VA het fenomeen van fietsdiefstal een halt toe roepen. In de eerste plaats willen we de bewoners van Malle aansporen om hun fiets te laten graveren. We geloven in digitale registratie om gestolen fietsen sneller op te sporen. Een gemerkte fiets is immers minder aantrekkelijk voor fietsdieven en wordt gemakkelijker teruggevonden. Ook wil de N-VA inzetten op lokfietsen, die uitgerust zijn met een GPS-volgsysteem, om professionele fietsendieven op te sporen. Tot slot wil N-VA Malle investeren in fietskluizen om fietsen in op te bergen ter voorkoming van diefstal of beschadiging.
   
 7. ANPR en een vrachtwagenschild om de doorstroom van vrachtverkeer te bannen.
  Camera’s hebben hun nut bewezen. De N-VA wil een globaal plan met een lijst van plaatsen in onze gemeente waar ANPR-camera’s wenselijk zijn. Verder is N-VA Malle overtuigd van het nut van een cameraschild/ vrachtwagensluizen om het doorstromende vrachtverkeer uit de kern te houden.
   
 8. Veilig parkeren in Malle.
  We werken aan een degelijk parkeerbeleid voor de wooncentra in West- en Oostmalle. Bewoners en bezoekers die kiezen om de auto te gebruiken voor bepaalde verplaatsingen, hebben het recht om hun wagen op een veilige en bereikbare plaats achter te laten. Bij een degelijk parkeerbeleid hoort een degelijk controlebeleid maar ook een sensibiliseringscampagne naar de langparkeerders.
   
 9. Gemachtigde opzichters.
  Gemachtigde opzichters maken oversteekplaatsen veilig. En dat is nodig in een scholengemeente als Malle. N-VA Malle wil actief op zoek gaan naar extra gemachtigde opzichters om de gevaarlijkste punten rondom de schoolomgevingen te bemannen.
   
 10. Lokale en Integrale Veiligheidscel (LIVC) uitbouwen.
  De LIVC is een platform voor de uitwisseling van informatie tussen de sociale diensten, de gemeentelijke diensten en de politiediensten in het kader van de strijd tegen gewelddadig extremisme. N-VA Malle is ervan overtuigd dat de gemeente baat heeft met een goed werkende LIVC dat inzet op de preventie en vroegtijdige detectie van radicalisering. Als de nood zich voordoet, wil de N-VA het LIVC inschakelen om projecten uit te werken op maat van de gemeente zoals in het onderwijs, toeleiding naar werk of vrijetijdsbesteding, jeugdzorg en familieondersteuning.