Gemeente Malle gaat in beroep tegen vergunning groots project op site Torenhof

Op 24 april 2019, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening en leefmilieu

De deputatie van de provincie Antwerpen verleent een vergunning voor een grootschalig psychiatrisch verzorgingstehuis op de site van het Torenhof na het beroep van Emmaüs vzw, de aanvrager. “Onbegrijpelijk. De schaal van dit project zal resulteren in een te grote ruimtelijke en mobiliteitsimpact,” meent schepen van Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Sanne Van Looy. “Het college van burgemeester en schepenen stapt daarom naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om in beroep te gaan tegen deze beslissing.”

Een jaar geleden werd een aanvraag ingediend door Emmaüs vzw om een psychiatrisch verzorgingstehuis met 60 bedden te bouwen op de site van het Torenhof. “Het schepencollege heeft in augustus 2018 de vergunning aan Emmaüs geweigerd omdat we bij het beoordelen van de omgevingsvergunning vaststelden dat het project de draagkracht van het gebied overschrijdt door de zeer dense invulling,” zegt Sanne Van Looy.

“Dat Malle een sociale gemeente is met een plaats voor iedereen, blijkt uit de geslaagde voorbeelden van woon- en zorgprojecten op ons grondgebied. Dergelijke projecten moeten echter inpasbaar zijn in de omgeving, wat met de schaalgrootte van dit project onmogelijk is. Voor de aanvragers moet het project voldoende groot zijn om op financiering te kunnen rekenen. Subsidies liggen dus aan de basis van de aanvraag, terwijl voor ons de stedenbouwkundige aspecten primeren.”

De mobiliteitsproblematiek is één van de grootste bekommernissen van het gemeentebestuur. “De Hallebaan is nu al een sluipweg voor het verkeer tussen Malle en Zoersel. Er passeren dagelijks veel kinderen op weg naar school. Een residentiële straat zoals de Hallebaan zal daar gegarandeerd overlast van ondervinden.”

Daarnaast is er nog het ruimtelijk aspect. Het perceel dat Emmaüs wil aanwenden voor het psychiatrisch verzorgingstehuis is het enige stuk onbebouwd residentieel gebied aan de Hallebaan, waar nu nog veel groen is. “Net dàt groene karakter wil het gemeentebestuur behouden en zelfs versterken. Een te hoge bebouwingsgraad hypothekeert die ambitie, ook al is verdichting tegenwoordig een sleutelbegrip als het gaat over ruimtelijke ordening. Verdichten moet steeds op kwalitatieve wijze gebeuren. De ruimte op de site Torenhof is te beperkt om een te beladen programma te realiseren.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is